Rozsah činnosti:

Konkrétně se zabývám realizací následujících činností spojených s technickým dozorem:

-      součinnost s investorem již ve fázi přípravy projektu, kontrola smlouvy o dílo, rozpočtu, harmonogramu,

-   spolupráce s projektantem stavby

-      seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení,

-      odevzdání staveniště (pracoviště) zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního (montážního) deníku,

-      kontrola dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby,

-      péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby,

-      projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby,

-      o všech závažných okolnostech bez ohledu informovat investora,

-      kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě investorovi,

-      kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,

-      v souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující činnosti,

-      spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem,

-      spolupráce s projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu,

-      sledování, zda zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.),

-      sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách,

-      uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby,

-      hlášení archeologických nálezů,

-      spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými,

-      kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí,

-      kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí,

-      v průběhu výstavby příprava podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby,

-      kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby,

-      kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech,

-      účast na kolaudačním řízení,

-      kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem,

-      zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety (vyhl. č. 200/1994 Sb.) 

-     spolupráce s řešením reklamací